Vài nét về công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 06 tháng đầu năm 2019

Vài nét về công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 06 tháng đầu năm 2019

  Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ là “công việc gốc của Đảng” và phải được tiến hành thường xuyên. Phải xác định rõ mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các yếu tố cơ bản: học thức, đạo đức cách mạng, tác phong và năng lực công tác

         Người yêu cầu cán bộ, công chức phải không ngừng học tập cả về lý luận và thực tiễn; Đảng chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, bởi vì nhiệm vụ cách mạng rất khó khăn và phức tạp, mỗi thời kỳ lại có những khó khăn, phức tạp riêng, chính vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng là công tác thường xuyên và lâu dài.

         Với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm để trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức những kiến thức và kỹ năng cơ bản, bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý theo yêu cầu cụ thể của từng thời kỳ phát triển của xã hội; nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ thạo về chuyên môn, nghiệp vụ; trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa, tận tụy với công vụ; có trình độ quản lý tốt, đáp ứng yêu cầu của việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước; tiếp tục thực hiện một cách có chất lượng và hiệu qủa chương trình cải cách hành chính Nhà nước.

         Nhận thức sâu sắc về mục tiêu và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng. Hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo sâu sát các Cấp ủy, Chính quyền, Sở, Ban ngành, Đoàn thể quan tâm học tập, quán triệt Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, coi trọng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

         Trường Chính trị tỉnh Kon Tum với chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về Lý luận Chính trị - Hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Với nhiệm vụ chủ yếu là Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); Trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; Trưởng, Phó phòng của Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; Cán bộ dự nguồn các chức danh trên về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và kỹ năng, nghiệp vụ nhằm trau dồi lập trường giai cấp, phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực công tác cho cán bộ, công chức trong toàn tỉnh.

         Thực hiện Thông báo kết luận số 782-TB/TU ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh năm 2019. Đảng ủy, Ban Giám hiệu của Trường Chính trị tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giảng viên và viên chức Nhà trường thực hiện kế hoạch mà Thường vụ Tỉnh ủy đã giao. Sáu tháng đầu năm 2019 đạt được kết quả như sau:

         + Các lớp năm 2018 chuyển sang năm 2019:

         - Trường phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp Cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước với số lượng 40 học viên.

         - Trường phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực III mở được 02 lớp Cao cấp Lý luận Chính trị với số lượng 177 học viên. Trong đó, đã bế giảng 01 lớp (vào ngày 12/4/2019), với số lượng 88 Đ/c.

         - Phối hợp với Trường Đại học Nội vụ cơ sở Miền trung mở 01 lớp Đại học Quản lý Nhà nước, với số lượng 103 học viên.

         - 08 Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, với số lượng 532 học viên.

         + Các lớp Đào tạo và bồi dưỡng đã mở trong 06 tháng đầu năm 2019:

         + Đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính 05 lớp, với tổng số 349 học viên.

         + Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính 01 lớp, với tổng số 66 học viên.

         + Bồi dưỡng các lớp thuộc khối Đảng, đoàn thể 03 lớp, với tổng số 338 học viên, đều đạt được mục đích, yêu cầu của khóa học.

         Đạt được kết quả như trên chính là nhờ được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân tỉnh; Sự phối hợp nhịp nhàng của các Huyện ủy cùng với Trường Chính trị tỉnh trong việc mở các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại các huyện; Việc thống nhất phối hợp của các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cùng với Nhà trường triển khai chương trình, kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ. Bên cạch đó, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường luôn chú trọng, chủ động, tích cực trong việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng cơ sở vật chất, vừa phát huy nội lực, vừa tạo sự liên kết với các Học viện để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

           Thực tế công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường trong 06 tháng qua có những thuận lợi đồng thời có những khó khăn nhất định như: Khi triển khai thực hiện mở một số lớp đào tạo Trung cấp LLCT - HC chưa đúng thời gian so với sự phân khai kế hoạch ban đầu; Các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể thiếu phối hợp nhịp nhàng với Trường trong việc cử học viên dự học; Học viên được xét duyệt dự học Trung cấp LLCT - HC, nhưng có tư tưởng trông chờ đi học Cao cấp LLCT; Đối tượng người học đa dạng, nhiều độ tuổi, trình độ học vấn và nhận thức không đồng đều; Cơ sở vật chất của Trường tuy đã được trang bị, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cho việc dạy và học; Một số giảng viên thỉnh giảng thường thay đổi lịch vì bận công tác đột xuất đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của Trường.

         Tóm lại, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2019 đã triển khai và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy giao phó, từng bước nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cơ sở. Góp phần xây dựng Tỉnh nhà ngày bền vững, ổn định cả về Kinh tế - Văn hóa - Chính trị./.

  Danh mục
  Tin nổi bật
  Tin liên quan
  Kết quả công tác Đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018

  Kết quả công tác Đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018

  Kết quả công tác Đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018
  Kết quả thực hiện Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận Chính trị của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum năm 2018

  Kết quả thực hiện Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận Chính trị của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum năm 2018

  Kết quả thực hiện Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận Chính trị của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum năm 2018
  Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới ở xã Ya Ly(*), huyện Sa Thầy giai đoạn 2010 – 2020

  Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới ở xã Ya Ly(*), huyện Sa Thầy giai đoạn 2010 – 2020

  Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới ở xã Ya Ly(*), huyện Sa Thầy giai đoạn 2010 – 2020
  Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Ba Na ở Thành Phố Kon Tum hiện nay

  Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Ba Na ở Thành Phố Kon Tum hiện nay

  Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Ba Na ở Thành Phố Kon Tum hiện nay
  zalo
  Hotline