TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ, GÓP PHẦN VÀO ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ, GÓP PHẦN VÀO ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

  Tác giả bài viết: Ths. Nguyễn Thọ Hòa - Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

        1. Thế hệ trẻ Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng
        Đảng ta xác định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước…; Nền tảng tư tưởng là một bộ phận cấu thành của kiến trúc thượng tầng xã hội, giúp định hướng hành động của toàn xã hội theo những mục tiêu, lý tưởng đã định trước. Nó làm phân biệt về chất các hành động chính trị - xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, trang bị lý luận chính trị, thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh niên là việc làm rất hệ trọng.
        Nền tảng tư tưởng giúp thế hệ trẻ hiểu đúng bản chất, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam; đồng thời, hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
  Thế hệ trẻ Việt Nam là lực lượng có nhiều ưu thế trong xã hội, hiện diện ở tất cả các địa bàn, tham gia ở các lĩnh vực của Thế hệ trẻ có sức trẻ và sự năng động sáng tạo, có tinh thần nhiệt tình cách mạng, sống có hoài bão, có lý tưởng và niềm tin; là lực lượng hùng hậu, có tiềm năng to lớn, đã và đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước hiện nay và tương lai. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ thế hệ cha anh đi trước, niềm tin của thế hệ trẻ hiện nay là niềm tin cách mạng, niềm tin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhân dân. Hàng năm, có rất nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu được biểu dương trên các lĩnh vực. Dù ở các vị trí công việc, xuất thân và hoàn cảnh sống khác nhau nhưng điểm chung ở họ là sống có lý tưởng, có hoài bão, đó là lý tưởng cách mạng của Đảng ta, lý tưởng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh sánh vai với bạn bè quốc tế. 
         2. Âm mưu, thủ đoạn và hoạt động phá hoại tư tưởng của thế lực thù địch với thế hệ trẻ hiện nay
         Các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước đã triệt để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, thực hiện âm mưu thâm độc “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, “tạo dựng ngọn cờ”, tổ chức “biểu tình bất bạo động” khi có thời cơ sẽ tiến hành kích động “gây bạo loạn, lật đổ” hoặc tiến hành “cách mạng màu” với nhiều tên gọi khác nhau... nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm lung lạc niềm tin của Nhân dân vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào chế độ, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trong đó thế hệ trẻ - lực lượng trụ cột, tương lai của nước nhà không phải là ngoại lệ.
        Những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chế độ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước… đã dần hình thành nên những tư tưởng bất mãn, chống đối trong một số người trẻ thiếu bản lĩnh chính trị, nhận thức còn hạn chế, cho nên hậu quả là một số bạn trẻ đã mắc mưu, “sập bẫy”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có những hành động sai trái như: cố xúy cho những người vi phạm pháp luật, tham gia vào các cuộc tụ tập đông người khi xuất hiện các điểm nóng…, đặc biệt là có những phát ngôn “lệch chuẩn”, “loạn chuẩn” trên mạng xã hội gây tâm lý hoài nghi trong Nhân dân.
        Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội hiện nay thường tập trung vào nhóm thanh thiếu niên không quan tâm đến tình hình chính trị - xã hội của đất nước, thiếu bản lĩnh chính trị, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống để tấn công trực tiếp vào nền tảng tư tưởng của Đảng, tìm mọi cách để chứng minh chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội là sai lầm; ra sức tuyên truyền và cổ súy cho hệ tư tưởng và nền dân chủ tư sản; xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
        3. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
        Để phát huy tốt vị trí, vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta cần tập trung một số giải pháp sau:
  Một là, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thế hệ trẻ. Trước hết cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, phương tiện để đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc về chủ trương, đường lối, mục tiêu lý tưởng cao đẹp, bản chất tốt đẹp của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên internet. Từ đó, củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng và tích cực, xung kích đi đầu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
        Hai là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ gắn với các đợt sinh hoạt chính trị. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên với các hình thức đa dạng, phong phú, sinh động gắn với các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ lâu dài và hết sức khó khăn. Nếu như thế hệ trẻ không có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có lý tưởng cách mạng thì chắc chắn sẽ dễ dàng bị các thế lực thù địch lôi kéo để quay lưng lại với nền tảng tư tưởng của Đảng, với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Do đó, đẩy mạnh giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, Chính quyền; trong đó, đặc biệt coi trọng việc trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để thế hệ trẻ xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.
        Ba là, chủ động, tích cực tổ chức nghiên cứu, nhận diện những biểu hiện mới nảy sinh của các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại tư tưởng đảng viên, nhân dân và thế hệ trẻ trên không gian mạng. Cần tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động, tích cực phát hiện sớm và chính xác các quan điểm sai trái, thù địch đang lan tuyền trên mạng xã hội cũng như các vấn đề nổi cộm, có ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân nhất là thế hệ trẻ. Tìm hiểu hình thức tuyên truyền, phát tán thông tin để đưa ra đánh giá khái quát được tính chất, mức độ tác động ảnh hưởng của các quan điểm sai trái, thù địch để xác định hướng phản bác và phạm vi phản bác phù hợp.
        Bốn là, tuyền cảm hứng, động lực cho thế hệ trẻ. Thông qua các kênh truyền thông, các diễn đàn, đối thoại để tăng cường tuyên truyền, truyền cảm hứng, động lực, khơi dậy khát vọng, ý chí quyết tâm của tuổi trẻ thông qua những tấm gương thực sự tiêu biểu của cán bộ, đảng viên, của các cá nhân tiêu biểu, những câu chuyện đẹp. Khi được truyền cảm hứng sẽ trở thành động lực bên trong thúc đẩy thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau hành động với quyết tâm lớn để thực hiện được những mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.
        Năm là, tạo môi trường thúc đẩy tính tích cực xã hội của thanh niên. Tạo môi trường để thanh niên rèn luyện các kỹ năng xã hội, tham gia xây dựng đời sống văn hóa; tham gia giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, văn thể mỹ, phát triển thể lực; phát huy tính tích cực xã hội của thanh niên; sống trung thực trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc; tham gia giám sát phản biện xã hội. Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tích cực tham gia phòng, chống ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên về vai trò của kỹ năng xã hội. Tổ chức tốt các hình thức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng xã hội, nhân rộng mô hình, từ đó, khuyến khích động viên và tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh, thiếu niên tự học tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng để thích nghi với môi trường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.
        Sáu là, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên. Nhà nước tạo điều kiện, thanh niên chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế; tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; tham gia vào công tác ngoại giao Nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động và tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu, như: giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo…
        Bảy là, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ các kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Trong bối cảnh nền kinh tế số, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch đã tập trung sử dụng không gian mạng để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong khi đó, thế hệ trẻ là lực lượng chủ yếu sử dụng mạng xã hội. Nếu thế hệ trẻ không có những kỹ năng mềm nhất định, đặc biệt là kỹ năng về công nghệ thông tin, về ngoại ngữ thì rất dễ bị các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo; từ đó có những tư duy, suy nghĩ lệch lạc về Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội mà chúng ta lựa chọn.
        Có thể nói, vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thế hệ trẻ ngày nay cần được quan tâm đặc biệt từ các cấp ủy Đảng, Chính quyền. Mặt trái của cơ chế thị trường, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã khiến một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ chạy theo lối sống hưởng thụ, ích kỷ, sống không có lý tưởng và niềm tin cách mạng. Nếu như không có các giải pháp quyết liệt ngay từ bây giờ thì quá trình “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” sẽ ngày càng sâu sắc trong giới trẻ. Do đó, cần nêu cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ về công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng sức trẻ, làm cho mỗi cá nhân tự ý thức được rằng việc xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay./.

  Danh mục
  Tin nổi bật
  Tin liên quan
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

  Ths. Nguyễn Thị Hồng Chuyên, GV Khoa Xây dựng Đảng Không gian mạng (không gian xã hội trên internet) ra đời trong bối cảnh hiện nay đã mang lại nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển xã hội. Tuy nhiên, trước sự bùng nổ của khoa học công nghệ, các thế lực thù địch phản động thường sử dụng mạng xã hội (MXH) để công kích, gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Với tốc độ lan truyền, thủ đoạn tinh vi, đặc tính ẩn danh, không gian mạng đã trở thành công cụ đắc lực để tuyên truyền những tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước, đòi xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, bảo vệ tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ trên không gian mạng là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết.
  Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức theo tinh thần  Nghị quyết số 45, Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII

  Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết số 45, Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII

  Th.S Nguyễn Anh Định - GV. Khoa Nhà nước và pháp luật Đội ngũ trí thức có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế” ; Cách mạng rất cần trí thức và chính ra chỉ có cách mạng mới biết trọng trí thức”2. Kế tục và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành
  Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội và giải pháp phòng, chống

  Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội và giải pháp phòng, chống

  Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội và giải pháp phòng, chống
  Nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng hiện nay

  Nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng hiện nay

  Đã và đang có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên với mức độ khác nhau. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh thực hiện giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện này, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
  zalo
  Hotline