Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum"

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum"

  Tác giả bài viết: ThS. Bùi Thị Thùy Mai - Khoa Nhà nước và pháp luật

  Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum"
        Ngày 02/11/2021, Hội đồng khoa học Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đã tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  do Th.S Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ nhiệm
        Đầu năm 2020, Hội đồng khoa học Nhà trường xét duyệt 02 đề tài NCKH cấp cơ sở, sau thời gian các nhóm đề tài triển khai nghiên cứu, thực hiện, ngày 02/11/2021, Hội đồng khoa học đã tổ chức nghiệm thu đề tài: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, do Th.S Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ nhiệm.
                             

          
        Dự buổi nghiệm thu có: TS. Đặng Luận – Chủ tịch Hội đồng; Th.S. Huỳnh Châu Lâm – Phản biện 1; Đồng chí Lê Viết Nam – Phó Giám đốc sở nội vụ tỉnh Kon Tum – Phản biện 2, các đồng chí ủy viên Hội đồng cùng các thành viên nhóm nghiên cứu.
        Theo nhóm nghiên cứu, những năm qua, công tác bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế; việc cập nhật và nâng cao kiến thức và áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại trong bồi dưỡng chưa được tiến hành thường xuyên; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy cho Trường còn chưa đáp ứng yêu cầu; tài liệu học tập chủ yếu nặng về lý thuyết; nội dung còn trùng lắp; một số cơ quan, đơn vị và học viên chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước...
        Từ thực tiễn, nhận định vấn đề nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum là nhu cầu cấp thiết đặt ra.
        Mục tiêu của đề tài là trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực trạng về bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.
        Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, đề tài được kết cấu thành 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; Chương 2 - Thực trạng bồi duõng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum; Chương 3 - Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng bồi duõng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.
     


        Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt nội dung đề tài, nêu lên tính cấp thiết, mục tiêu, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu, dự kiện những đóng góp chính của đề tài. Theo đó, sản phẩm nghiệm thu của đề tài là Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại Trường.
        Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là sản phẩm nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính ứng dụng cao. Đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, trong đó có đề cập đến các khái niệm, sự cần thiết của hoạt động bồi dưỡng, mục tiêu, kết cấu chương trình, các yếu tố ảnh hưỡng đến bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Đồng thời đã có thống kê và đánh giá những mặt làm được, hạn chế và nguyên nhân hạn chế thực hiện công tác bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, qua đó đã đúc kết những điểm cần lưu ý về nội dung, phương pháp tổ chức, giảng dạy, các biện pháp thanh tra, kiểm tra hoạt động bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính.
        Để hoàn thiện đề tài, các thành viên Hội đồng đề nghị nhóm tác giả đề tài nghiên cứu:
        Làm rõ thêm vấn đề bồi dưỡng, quản lý của các cơ sở đào tạo khác khi chiêu sinh, mở lớp, cấp chứng chỉ đối với ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; cần nghiên cứu và đề cập thêm giải pháp về sự phối hợp giữa Trường Chính trị với các sở ban ngành, với cơ quan, đơn vị cử cán bộ công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng; bổ sung tinh thần tự giác, ý thức học tập cao của học viên; chưa có sự thống nhất thuật ngữ và nội hàm về đối tượng điều chỉnh của đề tài; Chưa làm rõ nội dung, phạm vi trong công tác bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; chưa nêu được cơ sở pháp lý khoa học để làm rõ tiêu chuẩn đối với ngạch công chức...
        Hội đồng Nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn và những đóng góp của đề tài, bên cạnh đó cũng đưa ra các nhận xét, góp ý khoa học, thiết thực và cụ thể nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng khoa học, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là đề tài khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn đạt chất lượng; các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục đích, phạm vi nghiên cứu. Xét về nội dung, yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Những giải pháp mà đề tài đưa ra sẽ là cơ sở để áp dụng triển khai trong công tác bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại trường chính trị tỉnh Kon Tum. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài đạt kết quả Đạt.
        Đồng chí TS. Đặng Luận đề nghị nhóm tác giả đề tài nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng, hoàn thiện đề tài và gửi lại thư ký Hội đồng khoa học trong vòng 01 tháng, kể từ ngày nghiệm thu.

  Danh mục
  Tin nổi bật
  Tin liên quan
  Một vài suy nghĩ về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại các Trường Chính trị Khu vực Tây nguyên

  Một vài suy nghĩ về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại các Trường Chính trị Khu vực Tây nguyên

  Một vài suy nghĩ về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại các Trường Chính trị Khu vực Tây nguyên
  Hội thảo Khoa học cấp trường lần thứ nhất, năm 2018

  Hội thảo Khoa học cấp trường lần thứ nhất, năm 2018

  Thực kiện kế hoạch Số: 12/KH-TCT, ngày 18/6/2018 của Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Kon Tum, sáng ngày 23/8/2018 trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề "Sơ kết 2 năm thực hiện quy định nâng cao chất lượng dạy và học tại trường Chính trị tỉnh Kon Tum".
  Hội thảo Khoa học cấp trường năm 2020

  Hội thảo Khoa học cấp trường năm 2020

  Thực kiện kế hoạch Số: 10/KH-TCT, ngày 06/07/2020 của Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Kon Tum về Hội thảo khoa học cấp trường, chiều ngày 19/8/2020 trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề "Một số kinh nghiệm trong đổi mới phương pháp giảng dạy tại trường Chính trị tỉnh Kon Tum".
  zalo
  Hotline