Cơ cấu tổ chức

I. BAN GIÁM HIỆU
 
I.1 . TS. GVCC. Đặng Luận
    Chức vụ: TUV, Hiệu trưởng
    Điện thoại: 0914.222.759
 
I.2. ThS. GVC. Huỳnh Châu Lâm
   Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (phụ trách Nội dung)
    Điện thoại: 0905.171.189
 
I.3.  ThS. GVC. Nguyễn Thọ Hòa
    Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (phụ trách Hành chính)
    Điện thoại: 091 410 20 46   
 

II. CÁC KHOA - PHÒNG
 
II.1. Khoa Lý luận cơ sở

Điện thoại:    (0260) 3 86 82 85

II.1.1. Trưởng khoa: ThS. GVC. Bùi Phụ
                          Điện thoại: 0914 102 462   Email:  
II.1.2. P.Trưởng khoa: 
 
II.1.3. Giảng viên:

ThS. GVC. Phan Văn Sinh

- Điện thoại:  098 580 91 78

ThS. Lê Thị Minh Phượng

- Điện thoại: 09 1982 3588

ThS. Chu Mai Phong

- Điện thoại: 0982890170

ThS. Lê Thị Hường

- Điện thoại: 0373646015

ThS. Trương Nguyễn Công Thành

- Điện thoại:  0935518885

II.2. Khoa Nhà nước và Pháp luật

II.2.1. Trưởng khoa:

TS. GVC. Ngô Hoàng Anh

- Điện thoại: 098 740 06 89

II.2.2.  P.Trưởng Khoa:

ThS. Nguyễn Thị Xuân

- Điện thoại:  090 356 12 39

II.2.3.  Giảng viên:

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

- Điện thoại: 090 599 28 45

- Email:  phuongthaotctkt@gmail.com

ThS. Trần Thị Thương

- Điện thoại: 0989 77 87 87

- Email: thuonggiasvhc@gmail.com

ThS. Trịnh Thu Trang

- Điện thoại: 0388 59 54 56

ThS. Nguyễn Anh Định

- Điện thoại: 097 111 22 35

ThS. Bùi Thị Thùy Mai

- Điện thoại: 0386 53 73 22

- Email: thuymaitct@gmail.com
 

II.2.3. Khoa Xây dựng Đảng

1. Trưởng khoa:

ThS. GVC. Mai Văn Bay

- Điện thoại: 098 494 59 64

2. Phó Trưởng khoa:

ThS. GVC. Trần Thanh Hùng

- Điện thoại:  094 790 91 36

3. Giảng viên

ThS. GVC. Nguyễn Thị Hiền

- Điện thoại:  096 995 21 04

ThS. Ngô Thị Thuý Mai

- Điện thoại:   036 717 3468

ThS. Trần Thị Thu Hương

- Điện thoại:  098 869 16 62

ThS. Bùi Văn Nhì

- Điện thoại: 0982400008

- Email:  buinhitkt@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên

- Điện thoại: 0985 74 86 56
 

II.2.4. Phòng Tổ chức, Hành chính,Thông tin, tư liệu   (0260) 3 916 820

II.2.4.1. Trưởng phòng: 

ThS. GVC.  A Phúc - Điện thoại:  0905 18 24 69 
II.2.4.2. P.Trưởng phòng: 
Võ Thanh Bình - CVC      097 857 40 36    
II.2.4.3. Các vị trí chuyên môn:
Đoàn Thị Tuyết - Văn thư 039 650 0779
Trần Thị Hương - Chuyên viên   090 198 58 68 
Lê Đình Thạch - Kế toán   0973 313 161
Đinh Lý Hương - Cán sự  0327958219
Lê Thị Hà - Cán sự  033 453 4880  
Vũ Thị Gấm - Nhân viên  039 375 9008
Nguyễn Đình Triệu - Bảo vệ 037 345 82 77
Thái Minh Hải - Lái xe, bảo vệ 0975617063       
II.2.5. Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học     (0260) 3 863 465
II.2.5.1. Trưởng phòng:
ThS. GVC. Nguyễn Lương Thủy
 Điện thoại:  090 568 99 59      Email:
 
II.2.5.2.  P. Trưởng phòng:
ThS. Phạm Thị Hoa, GV kiêm nhiệm  097 535 37 88  
 
II.2.5.3 Các vị trí chuyên môn:
          Nguyễn Quý An - CVC     Điện thoại: 0377.277.779  Email: nguyentranbinhkt@gmail.com
Nguyễn Thị Dung - CVC  098 390 02 47    
          Dương Văn Dệ  - CV   090 517 81 83    
           Nguyễn Thị Hằng - CV   0328 672268  
          Tô Hữu Chí - GV kiêm nhiệm  0961 336 016

zalo
Hotline