SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

  1. Xuất phát từ vai trò của các môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết khoa học và cách mạng, được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng của nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại, được cấu thành bởi ba bộ phận không thể tách rời là Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị học Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học. Cho đến nay, đó là học thuyết duy nhất đặt ra mục tiêu và chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch, bóc lột, đói nghèo và tha hóa về nhiều mặt. Không chỉ nêu mục tiêu, đối tượng, các quy luật của sự giải phóng và phát triển, mà chủ nghĩa Mác - Lênin còn chỉ rõ những lực lượng cách mạng có khả năng thực hiện được những điều đó. Nó là thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cung cấp cho con người công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới; chỉ ra quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy.

  Trên hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc và phát triển đất nước - con đường cách mạng vô sản trong lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, hình thành nên hệ thống quan điểm, tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam. “Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”[1].

  Các môn lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò rất quan trọng trong chương trình, nội dung đào tạo của hệ thống trường Đảng nói chung, đặc biệt trường chính trị tỉnh, thành phố nói riêng, điều đó được thể hiện ở những nội dung cơ bản sau:

  Thứ nhất, các môn lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp hệ thống tri thức lý luận để xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp làm việc biện chứng cho cán bộ, đảng viên.

  Mỗi ngành khoa học đều góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho người học ở mức độ khác nhau. Việc giảng dạy các học phần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường chính trị tỉnh có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thế giới quan khoa học - thế giới quan duy vật biện chứng, xây dựng nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa cho học viên. Từ đó giúp cho mỗi học viên có thái độ đúng đắn, khoa học đối với hiện thực, có lập trường chính trị vững vàng, có khả năng nhận biết, phân tích các vấn đề mới nảy sinh trên tinh thần lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin. Mặt khác, giúp học viên có nhận thức rõ ràng những quan điểm trái với những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học, trái với tư tưởng Hồ Chí Minh, trái với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, mạnh dạn, kiên quyết đấu tranh chống lại chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa giáo điều, đứng vững trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”[2]. V.I.Lênin cũng từng khẳng định: “Bằng thế giới quan và phương pháp luận khoa học của Triết học C.Mác, một chủ nghĩa duy vật hoàn bị, nó cung cấp cho loài người và nhất là cho giai cấp công nhân những công cụ nhận thức vĩ đại”[3]. Việc nắm rõ được bản chất của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp cho mỗi người nâng cao được khả năng tư duy lý luận sắc bén và cải tiến phương pháp lao động khoa học và hiệu quả hơn. Thay đổi được tư duy nhận thức đúng đắn cũng chính là loại bỏ, bài trừ những suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực, phiến diện, phản động, hướng con người đến những tư tưởng đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển. Hay nói cách khác, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là công cụ tư duy quan trọng nhất định hướng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mỗi cán bộ, đảng viên trong nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn, từ đó xây dựng, củng cố niềm tin cách mạng và phương pháp luận khoa học trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trước sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự tác động nhiều chiều của các thông tin trên mạng xã hội như hiện nay.

  Thứ hai, các học phần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tri thức lý luận và phương pháp luận cho người học nghiên cứu, học tập các môn khoa học khác trong chương trình đào tạo.

  Trong khung chương trình Trung cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành, các học phần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được sắp đặt, bố trí giảng dạy đầu tiên. Thông qua giảng dạy các học phần này, ở các góc độ, khía cạnh khác nhau, tạo cho học viên những điều kiện thuận lợi trong việc học tập, nghiên cứu các phần học còn lại.

  Khi học học phần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học viên được trang bị một cách đầy đủ, hoàn thiện hệ thống tri thức về thế giới quan duy vật khoa học để có quan niệm đúng đắn về con người và về thế giới. Bên cạnh đó trang bị cho học viên hệ thống tri thức khoa học nền tảng chặt chẽ, logic để đáp ứng với phương pháp học tập toàn diện và nắm bắt tri thức khoa học tinh tế, sâu sắc hơn, chống lại phương pháp tư duy máy móc, cách nhìn phiến diện. Học viên được trang bị hệ thống những khái niệm, phạm trù, quy luật, nguyên tắc, quan điểm… để có niềm tin định hướng hoạt động học tập và nghiên cứu, có định hướng đúng đắn cho những học phần tiếp theo, niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Mỗi nguyên lý, phạm trù, quy luật của chủ nghĩa Mác - Lênin, những quan điểm mang tính nguyên tắc như: khách quan, toàn diện, lịch sử - cụ thể, kế thừa và phát triển, nguyên tắc lý luận thống nhất với thực tiễn… đều đem lại cho học viên những hiểu biết chung nhất, khái quát nhất các vấn đề của thực tiễn đã và đang diễn ra trong các cuộc sống. Trong học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp học viên được củng cố niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thông qua bài giảng trên lớp của giảng viên cùng quá trình nghiên cứu tài liệu sách báo, tạp chí, thời sự… học viên có cách nhìn nhận đúng đắn, toàn diện hơn về con người và thế giới con người đang sống, nâng cao năng lực tư duy biện chứng, tránh được những sai lầm chủ quan, ảnh hưởng đến kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu, có phương án giải quyết đạt hiệu quả công việc được giao trong quá trình học tập và công tác. Hay nói cách khác, học tập các học phần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp học viên tăng cường khả năng khái quát hoá, trừu tượng hoá, khắc phục những hạn chế trong tư duy, phát triển khả năng vận dụng những tri thức đó vào quá trình học tập cũng như các hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao trình độ tư duy khoa học. Đó là một điều kiện cơ bản và quan trọng để nghiên cứu, tiếp thu tri thức của các môn khoa học khác trong chương trình học.

  Thứ ba, các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần quan trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho học viên.

  Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đánh giá: “Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên chưa thường xuyên, một số suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với làm; không tuân thủ nguyên tắc của Đảng, quan liêu tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, cơ gội, thực dụng, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ … Việc đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ. Tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao…”[4]. Giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm xây dựng những phẩm chất đạo đức cách mạng cho học viên là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công tác đào tạo lý luận chính trị.

  Chủ nghĩa Mác -Lênin không chỉ là vũ khí lý luận để cải tạo thế giới mà còn là vũ khí lý luận để cải tạo con người. Xét về bản chất nhân văn, chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học làm người, là khoa học góp phần hình thành phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống mới cho con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành những yếu tố căn cốt trong việc hình thành, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay, nhất là cán bộ cấp cơ sở. Từ đó, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thành công của công cuộc đổi mới, quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất và năng lực, góp phần đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cấp trên giao phó. Đồng thời, tích cực chủ động đấu tranh chống những tư tưởng sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng.

  Thực tiễn cách mạng nước ta đã khẳng định rằng, nhờ nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta nên Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng nước nhà vượt qua mọi khó khăn thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù, hoàn thành mọi nhiệm vụ làm nên thắng lợi vẻ vang cho dân tộc. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh coi đó là yêu cầu cơ bản không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

  Thứ tư, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần nâng cao ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện của học viên.

  Khi có tri thức, niềm tin, lý tưởng, học viên sẽ xác định cho mình động cơ đúng đắn để rèn luyện và học tập. Trên cơ sở thế giới quan khoa học, mỗi học viên sẽ nhận thức rõ trình độ, năng lực của bản thân và xác định được phương hướng phấn đấu. Khi đó, niềm tin, lý tưởng sẽ trở thành động lực để học viên trau dồi kiến thức chuyên môn, phấn đấu trở thành những cán bộ ưu tú, thực sự “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

  Chính trong quá trình học tập lý luận chính trị ở trường, học viên hình thành khả năng tư duy biện chứng và vận dụng vào hoạt động thực tiễn. Việc nắm bắt sâu sắc tri thức lý luận cho phép họ phát huy được năng lực tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, chủ động trong việc nắm bắt và đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương mình, gắn lý luận với thực tiễn. Thực tế đã chứng minh, nhiều học viên sau khi kết thúc chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, trở về đơn vị công tác đã vận dụng những kiến thức được học để thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý. Nhờ đó, hoạt động lãnh đạo, quản lý của họ tốt hơn, tầm nhìn xa hơn, gắn với thực tiễn hơn, đem lại hiệu quả cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

  2. Từ yêu cầu của công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  

  Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nhận định: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”.  Để khắc phục tình trạng trên, Hội nghị cũng đưa ra một số giải pháp, trong đó nhấn mạnh: “Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân….Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp thực tiễn Việt Nam”.

  Đi liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiện nay, “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là một trong những mũi đột phá mà các thế lực thù địch dùng để chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Một trong các thủ đoạn đó chính là phủ nhận các luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tung ra các luận điệu như: chủ nghĩa Mác - Lênin đến nay đã lỗi thời, chỉ đúng đắn trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (động cơ hơi nước), với nền sản xuất dựa trên máy móc cơ khí, còn hiện nay, nhân loại đã chuyển mình sang Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nên chủ nghĩa Mác - Lênin không còn phù hợp. Chúng cho rằng, đó là học thuyết ngoại lai, bắt nguồn từ phương Tây, không phù hợp với Việt Nam. Chúng phủ định các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội, học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác, bác bỏ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, coi thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phi thực tế… 

  Các thế lực thù địch, phản động cũng tập trung tấn công tư tưởng Hồ Chí Minh trên nhiều phương diện. Chúng xuyên tạc rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không có tư tưởng của riêng mình hoặc tư tưởng của Người không được coi là một hệ thống. Hoặc chúng đưa ra luận điệu tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc, không có tư tưởng về đấu tranh giai cấp, về cách mạng xã hội chủ nghĩa, không mang bản chất mác-xít, thậm chí đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin; chúng còn cho rằng, Hồ Chí Minh là người dân tộc chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm phương tiện; đưa chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là một sai lầm lịch sử…

  Mục đích chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam dần tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Việc nhận diện và phê phán các quan điểm này nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề cấp thiết trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Mặt khác, hiện nay: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”[5]. Vì vậy, trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 93, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa sống còn, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên. Trong cuộc đấu tranh tư tưởng đó, giáo dục lý luận chính trị, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò hết sức quan trọng.

  Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng luôn có những chỉ đạo cụ thể về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh tình hình mới, Nghị quyết số 35-NQ/TW đã xác định mục tiêu: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới;… Nghị quyết cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định cần phải: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”[6]. Phải đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; nâng cao sức đề kháng, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”[7]… “Tập trung xây dựng, củng cố, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên chính trị, báo cáo viên; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các trường chính trị”[8].

  3. Từ những hạn chế trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

  Cùng với tinh thần, quan điểm coi trọng công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong những năm gần đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nói chung ở hệ thống các trường Đảng đã có nhiều đổi mới. Việc giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở các trường chính trị tỉnh cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Mang lại hiệu quả tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở. Góp phần vào công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác giảng dạy các học phần chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh ở nhiều trường chính trị tỉnh hiện nay vẫn còn hạn chế, bất cập, chất lượng giảng dạy có bước nâng lên nhưng còn chậm so với yêu cầu đặt ra; chương trình, nội dung môn học tuy đã được đầu tư điều chỉnh, đổi mới trong những năm vừa qua, nhưng hiện nay vẫn còn biểu hiện chưa đáp ứng kịp so với thực tiễn sinh động đang thay đổi nhanh chóng, chưa tạo sự hấp dẫn đối với người học. Nội dung một số bài giảng chưa đảm bảo được thật đầy đủ các yêu cầu học thuật của môn học, chưa đáp ứng được nhu cầu của đối tượng người học là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý rất đa dạng về nghề nghiệp, chuyên môn, vị trí công tác. Đặc biệt, việc lồng ghép, gắn lý luận với thực tiễn nói chung và thực tiễn phù hợp với từng địa phương trong các bài giảng còn ở một mức độ khiêm tốn. Một số bài giảng vẫn thiên về thuyết trình một chiều, sự tương tác giữa người dạy và người học chưa đồng đều, đôi khi chỉ mang tính hình thức. Việc khai thác các phương tiện kỹ thuật phục vụ giảng dạy và học tập còn hạn chế.

  Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới đã đánh giá: “Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, vai trò và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước phát triển về nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy. Công tác học tập, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng và phát triển lý luận đã và đang giải đáp nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra. Song nhìn chung, chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa cao; tri thức kinh điển chưa được coi trọng đúng mức; một số quan điểm, học thuyết của các nhà kinh điển chậm được nghiên cứu, nhận thức một cách đầy đủ và chậm được bổ sung, phát triển để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chưa kịp thời phát hiện, nghiên cứu thấu đáo những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn trong nước và thế giới. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ chưa bị đẩy lùi. Đấu tranh phòng, chống "diễn biến Hòa Bình" chưa sắc bén, hiệu quả chưa cao.

  Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chưa sâu sát, mạnh mẽ và thống nhất; còn có sự chồng chéo, trùng lặp và chậm đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Chế độ, chính sách và các Điều kiện để triển khai nhiệm vụ quan trọng này còn nhiều bất cập. Các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng”.

  Xuất phát từ những căn cứ trên, việc tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh nói chung và Trường Chính trị tỉnh Kon Tum nói riêng hiện nay trở thành một yêu cầu quan trọng và cần thiết nhằm đạt được mục tiêu cao nhất của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương đồng thời góp phần thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn.

   

  [1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.88

  [2] Hồ Chí Minh: Toàn tập (2011), Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.273-274

  [3] V.I.Lênin: Toàn tập (2005), Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.54

  [4] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tập II, tr.178-179

  [5] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tập II, tr.168

  [6] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tập I, tr.183

  [7] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tập II, tr.233

  [8] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tập II, tr.236

  Danh mục
  Tin nổi bật
  Tin liên quan
  SUY NGHĨ TRÍ THỨC

  SUY NGHĨ TRÍ THỨC

  Đặng Thanh Long Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh Kon Tum “Tước hữu ngũ, sĩ cư kỳ liệt, Dân hữu tứ, sĩ vi chi tiên Có giang sơn, thì sĩ đã có tên, Từ Chu, Hán, vốn sĩ này là quý”
  Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay

  Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay

  Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay
  Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trường Chính trị tỉnh Kon Tum

  Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trường Chính trị tỉnh Kon Tum

  Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trường Chính trị tỉnh Kon Tum
  Ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam

  Ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam

  Ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam
  zalo
  Hotline