Kết quả thực hiện Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận Chính trị của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum năm 2018

Kết quả thực hiện Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận Chính trị của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum năm 2018

  Tác giả bài viết: Nguyễn Quý An

  Nguồn tin: Phòng Đào tạo

  Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có đào tạo bồi dưỡng Lý luận Chính trị, đóng vai trò, vị trí quan trọng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.
   Công tác giáo dục Lý luận Chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”[1]; “Không hiểu lý luận thì như người mù đi đêm”[2]. Người  nói: “cán bộ là gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”[3].

             Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, xác định đây là công việc hệ trọng. Tiếp tục nhất quán quan điểm, chủ trương của các kỳ Đại hội trước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016) yêu cầu: “Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục Lý luận Chính trị, học tập Nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương. Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng”[4].

             Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhấn mạnh nhiệm vụ: “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương”[5].

             Quán triệt và thực hiện chủ trưởng, nhiệm vụ của Đảng về công tác giáo dục Lý luận Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum hàng năm đã chỉ đạo các Cấp ủy đảng, Chính quyền, Sở, Ban ngành, Đoàn thể quan tâm học tập, bồi dưỡng Lý luận Chính trị và vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, coi trọng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

             Trường chính trị tỉnh Kon Tum với chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về Lý luận Chính trị - Hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Với nhiệm vụ chủ yếu là Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); Trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; Trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; Cán bộ dự nguồn các chức danh trên về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và các kỹ năng, nghiệp vụ công tác nhằm trau dồi lập trường giai cấp, phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

             Năm 2018, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục Lý luận Chính trị cho cán bộ, công chức theo thông báo kết luận số 540-TB/TU ngày 16/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum năm 2018. Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ ttỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của trường và đã đạt được kết quả như sau:

             + Trường phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp Cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước với số lượng 40 học viên.

             + Phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực III mở được 03 lớp Cao cấp LLCT - HC với số lượng 267 học viên. Trong đó, 01 lớp đã bế giảng lớp số lượng 90 Đ/c; Với kết quả học tập 01 học viên đạt loại Xuất sắc, 69 học viên đạt loại Giỏi, 20 học viên đạt loại Khá.

             + Phối hợp với Trường Đại học Nội vụ cơ sở Miền trung mở 01 lớp Đại học Quản lý Nhà nước, với tổng số 103 học viên.

             + Đào tạo 16 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, với tổng số 1.114 học viên (có 07 lớp mở tại các huyện). Trong đó, 07 lớp Trung cấp LLCT - HC đã tốt nghiệp ra trường số lượng 516 học viên.

             + 04 lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên, với tổng số 302 học viên.

             + 01 lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính, với tổng số 69 học viên.

             + 10 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho khối Đảng, đoàn thể, với tổng số 880 học viên.

             + 03 lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3), với số lượng 240 học viên.

             + 14 lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 4), với số lượng 678 học viên.

             Tất cả các lớp do trường đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

             Có được kết quả đào tạo, bồi dưỡng Lý luận Chính trị như trên chính là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân tỉnh; Sự phối hợp chặt chẽ giữa trường Chính trị tỉnh với các Huyện ủy, thành ủy, các Sở, Ban, Ngành đoàn thể trong việc triển khai chương trình, kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ. Mặt khác, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn chú trọng việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên vững về chuyên môn, nghiệp vụ, có trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ. Đội ngũ giảng viên luôn có tinh thần tự giác, công tâm, thường xuyên thao giảng, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, thực hiện thi đua “Dạy tốt, học tốt”, "Quản lý, phục vụ tốt". Trong năm 2018, đội ngũ giảng viên đều tham gia thao giảng, kết quả 01 giảng viên xếp loại xuất sắc, 18 giảng viên xếp loại giỏi, 01 giảng viên xếp loại khá và 01 giảng viên xếp loại hoàn thành. Qua khảo sát phiếu phản hồi từ người học về chất lượng bài giảng của giảng viên, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng về nội dung bài giảng, phương pháp truyền đạt, tác phong sư phạm và hiệu quả bài giảng được học viên đánh giá khá cao. Hiện nay, Nhà trường có 24 giảng viên, trong đó 02 Tiến sỹ, 11 thạc sỹ và 11 giảng viên (trong đó 08 giảng viên đang được đào tạo Cao học). Với số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên như hiện nay, Nhà trường đủ sức để đảm đương nhiệm vụ Chính trị mà Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, góp phần xây dựng Trường ngày càng vững mạnh, phát triển.

             Tuy vậy, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận Chính trị thời gian qua, Nhà trường vẫn còn một số bất cập: một số ít bài giảng còn nặng về truyền đạt kiến thức, chưa áp dụng được nhiều phương pháp giảng dạy tích cực, chưa phát huy hết tính sáng tạo, tự giác của học viên. Công tác quản lý dạy và học có lúc còn chưa chặt chẽ. Ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện của học viên chưa cao. Việc phối hợp với các địa phương, đơn vị để nắm bắt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức hàng năm thiếu kịp thời; công tác tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng còn bị động.

           Để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Lý luận Chính trị trong những năm tới, theo tôi cần tập trung thực hiện một số công việc sau:

           Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện đúng theo quyết định số 8008-QĐ/HVCTQG ngày 24/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về Điều chỉnh chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị - hành chính và Hướng dẫn số 614-HD/HVCTQG ngày 26/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về Thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị - hành chính; Quyết định số 2367/QĐ/BNV ngày 31/12/2013 và Quyết định số 900/QĐ-BNV, ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện Thông báo kết luận số 782-TB/TU ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh năm 2019; Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc quản lý chặt chẽ học viên từ khi tham gia dự học các lớp Đào tạo - bồi dưỡng đến kết thúc khóa học. Đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, quản lý và đánh giá kết quả học tập, có giải pháp nhằm đánh giá học viên sau đào tạo. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ giảng viên có năng lực, tâm huyết với nghề, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của người học. Tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của tỉnh, Nghị quyết số 29- NQ/TW, Nghị quyết số 32-NQ/TW và kết luận 117-KL/TW ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư “về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.

           Nhà trường tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức bảo đảm đủ số lượng, chất lượng theo Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; tham mưu đề xuất với các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoàn thiện chế độ, chính sách cho việc dạy và học để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị đã được giao phó./.


  [1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 2, tr. 267 - 268

  [2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 231

  [3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 2002, tập 5, tr.269.

  [4] ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,

  [5] ĐCSVN: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, http://dangcongsan.vn

  Danh mục
  Tin nổi bật
  Tin liên quan
  Kết quả công tác Đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018

  Kết quả công tác Đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018

  Kết quả công tác Đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018
  Vài nét về công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 06 tháng đầu năm 2019

  Vài nét về công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 06 tháng đầu năm 2019

  Vài nét về công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 06 tháng đầu năm 2019
  Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới ở xã Ya Ly(*), huyện Sa Thầy giai đoạn 2010 – 2020

  Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới ở xã Ya Ly(*), huyện Sa Thầy giai đoạn 2010 – 2020

  Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới ở xã Ya Ly(*), huyện Sa Thầy giai đoạn 2010 – 2020
  Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Ba Na ở Thành Phố Kon Tum hiện nay

  Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Ba Na ở Thành Phố Kon Tum hiện nay

  Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Ba Na ở Thành Phố Kon Tum hiện nay
  zalo
  Hotline