Những thủ đoạn chính của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề Dân tộc chống phá Cách mạng Việt Nam hiện nay

Những thủ đoạn chính của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề Dân tộc chống phá Cách mạng Việt Nam hiện nay

  Tác giả bài viết: Đặng Luận

  Nguồn tin: Trường Chính trị Kon Tum - Sưu tầm, biên soạn

  Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng Việt Nam là cách làm, các biện pháp xảo trá, lừa lọc, có bản chất xấu xa của các thế lực thù địch nhưng được che đậy, bao bọc một cách tinh vi, làm cho người ta tin và làm theo.

  Vỏ bọc che đậy cho các hành vi, thủ đoạn xấu xa mà các thế lực thù địch thường dựa vào là các chiêu bài "nhân quyền", "dân chủ", "tự do", nhất là tự do tín ngưỡng, tôn giáo; những vấn đề do lịch sử để lại; những khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc; hay thiếu sót trong việc thực hiện đường lối phát triển kinh tế, xã hội ở miền núi, trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ở các địa phương; những đặc điếm về văn hoá, đời sống tâm lý, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân các dân tộc thiểu số... Nghĩa là các thế lực thù địch triệt để tận dụng, tạo ra, khai thác mọi khe hở có thể, đế thực hiện những biện pháp chống phá cách mạng Việt Nam về vấn đề dân tộc trên chính địa bàn các dân tộc thiểu số đang sinh sống, coi đó là điểm xuất phát trong thực hiện mưu đồ lớn và lâu dài của chúng.

            Cách làm, biện pháp lợi dụng vấn đề dân tộc để chông phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch hiện nay là muôn hình, muôn vẻ, tuỳ theo điều kiện của mỗi dân tộc mà chúng có sự triển khai cụ thể khác nhau, nhưng chung nhất nổi lên mấy thủ đoạn chính sau đây:

            Một là, về lĩnh vực tư tưởng: Kẻ địch tập trung mũi nhọn xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trực tiếp nhất là quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nưốc ta hiện nay, đặc biệt là những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh ở miền núi, đến chính sách dân tộc; thổi phồng những thiếu sót của ta trong quá trình thực hiện các chính sách đó ở địa phương... nhằm vô hiệu hóa sự lãnh đạo của tổ chức đảng, của chính quyền địa phương để chúng dễ bề nắm dân, khống chế dân.

            Đi liền với tuyên truyền xuyên tạc, chúng ra sức kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tư tưởng ly khai dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự đoàn kết thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đó là các hoạt động cụ thể như nhen nhóm, khuấy động, thổi bùng cái gọi là "quyền tự trị" của các dân tộc, yêu sách thành lập "Vương quốc riêng" của người Mông, người Chăm, người Khơ Me Nam Bộ, v.v... tung các tin thất thiệt về đời sống tâm linh và hiện thực ở các vùng đồng bào dân tộc sinh sống để tạo nên hàng loạt các hoạt động như vượt biên trái phép, di dân tự do, hòng làm cho đời sống của đồng bào luôn luôn không ổn định.

            Chúng đã triệt đề lợi dụng những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào để tổ chức truyền đạo trái pháp luật, đội lốt tôn giáo hoạt động chính trị, móc nối xây dựng cơ sở. Đi liền vối việc truyền các tà đạo, chúng khuyến khích đồng bào các dân tộc duy trì tập tục lạc hậu, phản khoa học; đồng thời cổ vũ cho lối sống tư sản trong thanh niên, thiếu niên, từng bước làm băng hoại đạo đức, bản sắc văn hoá dân tộc. Đề truyền tải các nội dung tuyên truyền đến đối tượng, chúng đã sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh và in ấn các văn hóa phẩm bằng ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc; mặt khác dùng lối tuyên truyền "rỉ tai" từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong thông qua các hoạt động thăm thân, nghiên cứu khoa học, hoạt động từ thiện của những người từ nưởc ngoài về hoặc những người có uy tín trong dòng họ, các chức sắc tôn giáo.

            Hai là, về lĩnh vực tô chức: Chúng ráo riết xây dựng các tố chức phản động ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam. Chúng đẩy mạnh xây dựng các tố chức, lực lượng phản động lưu vong là người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời liên kết chặt chẽ với các tổ chức phản động của nước ngoài và lực lượng ngụy quân, ngụy quyền cũ. Đó là các tố chức như: "Mặt trận giải phóng Khơ Me Crôm", "Mặt trận Chămpa", "Mặt trận thống nhất đấu tranh của các chủng tộc bị áp bức"... Đây là những tố chức phản động lưu vong được các thế lực phản động nước ngoài hậu thuẫn trên mọi phương diện.

            Đi liền với việc xây dựng các tổ chức trên, một thủ đoạn khác của kẻ địch là đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức ở nước ngoài như "Hội người Mông quốc tế", "Liên hiệp người Mông tự trị", "Văn phòng Chămpa quốc tế", "Liên minh người Chăm tị nạn", "Hội người Khơ Me Crôm"... Các tố chức này vừa tập hợp, phát triển lực lượng là người các dân tộc thiểu số ở ngoài nước, vừa hỗ trợ móc nối phát triển lực lượng ở trong nước ta; đồng thời tìm cách gây áp lực chống phá cách mạng nước ta. Đó là tổ chức do các thế lực đế quốc nặn ra, nuôi dưỡng và chỉ đạo, nhằm mục đích chia cắt sự thống nhất đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc ở Việt Nam, ngăn chặn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta. Mấy năm gần đây, mặc dù đã bị ta truy quét nhiêu lần, tổ chức này vẫn tồn tại lay lắt, ngoan cố chống phá cách mạng và đã gây nhiều tội ác vối đồng bào Tây Nguyên.

            Từ tháng 6 năm 1965, tại miền Nam Việt Nam, dựa vào lực lượng trong một số tổ chức đã có thời làm tay sai cho thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đã tổ chức thành lập "Mặt trận thống nhất đấu tranh của các chủng tộc bị áp bức", viết tắt là FULRO (viết tắt 5 chữ đầu của tổ chức này theo tiếng Pháp: Front Unifié Libération Races Opprémées). Mục tiêu trước mắt của đế quốc Mỹ là dùng FULRO để gây sức ép với chính quyền tay sai và chống phá cách mạng, mục tiêu lâu dài là dựng ngọn cờ FULRO để tiến tới lập khu "tự trị" ở Tây Nguyên, hòng chia cắt sự thống nhất của đất nước ta.

            Sau ngày thành lập, FULRO tiến hành tổ chức binh lính là người các dân tộc thiểu số trong quân đội Sài Gòn làm binh biến, cướp chính quyền ở một số nơi ở Tây Nguyên. Cuộc binh biến bị chính quyền ngụy Sài Gòn đàn áp, FULRO bị phân hoá, một bộ phận quay về với Nhân dân, một bộ phận hợp tác với chính quyền Sài Gòn lập ra "Phong trào đoàn kết sắc tộc thiểu số cao nguyên miền Nam", hoạt động chống phá cách mạng và âm mưu thành lập "Nhà nuớc Đê Ga tự trị". Dưới sự chỉ đạo của Mỹ, một mặt FULRO vừa tăng cường chống phá cách mạng, vừa tìm cách liên lạc vối chính quyền cách mạng để đề cao vị thế, hợp thức hóa vai trò của tổ chức này; mặt khác, vào đầu năm 1974, chúng gửi thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc, kêu gọi dư luận quốc tế can thiệp để chính quyền Sài Gòn thừa nhận FULRO là đại biểu duy nhất và cai quản toàn bộ "miền núi Nam Đông Dương".

            Sau thất bại năm 1975, các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta, chúng đã tăng cường sử dụng tàn quân FULRO hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nưởc, chia rẽ đoàn kết dân tộc, dụ dỗ thanh niên bỏ bản làng vào rừng, nhen nhóm lực lượng vũ trang, thành lập cái gọi là "Nhà nước Đê Ga" (với các chức danh: thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng...) tiếp tục chống phá cách mạng. Trước những hành động tàn bạo của FULRO, các lực lượng vũ trang ta đã cùng chính quyền, nhân dân địa phương truy đuổi, đại bộ phận lực lượng của chúng đã bị truy bắt vào năm 1981, một số ít chạy sang Campuchia. Trên thực tế Ở Tây Nguyên đến năm 1991 về cơ bản tố chức FULRO đã bị tan rã.

            Tháng 12 năm 1992, tàn quân FULRO lưu vong ở đông bắc Campuchia và một số phần tử phản động là người dân tộc thiểu số tiếp tục được các thế lực thù địch nước ngoài nuôi dưỡng, huấn luyện. Chúng đã tụ họp thành tổ chức FULRO lưu vong, ráo riết chuẩn bị trở về Việt Nam. Từ năm 1995, lợi dụng chính sách ngoại giao rộng mở của nước ta, được các thế lực thù địch nước ngoài hỗ trợ, tố chức này khôi phục và kích động chủ nghĩa ly khai nhằm làm mất ổn định chính trị ở Việt Nam. Tổ chức của FULRO từ đây gồm hai bộ phận: một bộ phận ở ngoài nưởc và một bộ phận ở trong nước. Bộ phận ngoài nước chủ yếu hoạt động ở Mỹ, Thái Lan, Campuchia. Bộ phận ở trong nước có hai lực lượng: lực lượng trốn ở trong rừng và lực lượng trà trộn trong buôn làng. Địa bàn hoạt động trong nước chủ yếu ở Tây Nguyên. Từ năm 1997 - 1998, các thế lực thù địch nước ngoài đã tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng FULRO ở nưởc ngoài cho ra đời các tổ chức phản động lưu vong, tiếp tục hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam.

            Hiện nay, FULRO đang ráo riết thực hiện âm mưu vô hiệu hoá vai trò lãnh đạo của các tố chức đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gieo rắc tư tưởng ly khai, đòi thành lập "Nhà nước Đê Ga tự trị", tạo cớ để nước ngoài can thiệp chông phá Việt Nam. Thủ đoạn chính mà chúng đang thực hiện là:

  Tuyên truyền kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, lợi dụng triệt để vấn đề tôn giáo đế truyền đạo "Tin lành Đê Ga" - một tố chức chính trị phản động của FULRO, và coi đây là ngòi nổ để thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ ở Tây Nguyên.

  Kích động, lừa bịp đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép sang Campuchia, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, tự do dân chủ, nhân quyền.

  Lợi dụng những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, tiến hành lôi kéo, khống chế, mua chuộc họ thực hiện các kế hoạch chống phá cách mạng.
  Dùng tiền đế kích động nhân dân chặt phá rừng, mua chuộc một số cán bộ thoái hoá biến chất, thổi phồng một số khuyết điểm, yếu kém của ta nhằm làm suy giảm niềm tin, gây sự nghi ngờ trong dân chúng, đẩy tới các hoạt động khiếu kiện; đồng thời tìm cách móc nối, cài cắm người của chúng vào bộ máy Đảng, Nhà nước.

  Liên kết với các thế lực phản động người nước ngoài, bọn phản động lưu vong người Việt, ngụy quân, ngụy quyền cũ... để chống phá cách mạng nước ta./.

  Danh mục
  Tin nổi bật
  Tin liên quan
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

  Ths. Nguyễn Thị Hồng Chuyên, GV Khoa Xây dựng Đảng Không gian mạng (không gian xã hội trên internet) ra đời trong bối cảnh hiện nay đã mang lại nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển xã hội. Tuy nhiên, trước sự bùng nổ của khoa học công nghệ, các thế lực thù địch phản động thường sử dụng mạng xã hội (MXH) để công kích, gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Với tốc độ lan truyền, thủ đoạn tinh vi, đặc tính ẩn danh, không gian mạng đã trở thành công cụ đắc lực để tuyên truyền những tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước, đòi xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, bảo vệ tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ trên không gian mạng là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết.
  Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức theo tinh thần  Nghị quyết số 45, Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII

  Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết số 45, Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII

  Th.S Nguyễn Anh Định - GV. Khoa Nhà nước và pháp luật Đội ngũ trí thức có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế” ; Cách mạng rất cần trí thức và chính ra chỉ có cách mạng mới biết trọng trí thức”2. Kế tục và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành
  Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội và giải pháp phòng, chống

  Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội và giải pháp phòng, chống

  Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội và giải pháp phòng, chống
  Nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng hiện nay

  Nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng hiện nay

  Đã và đang có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên với mức độ khác nhau. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh thực hiện giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện này, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
  zalo
  Hotline