Tin hoạt động đảng và các tổ chức đoàn thể

Tin hoạt động đảng và các tổ chức đoàn thể
Hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng tác phẩm  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Ngày 20-5-2024, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;
Phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên

Phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên

Phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên
Đảng bộ trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020

Đảng bộ trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020

Đảng bộ trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020
Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị khóa XII
Đóng góp của Quốc tế cộng sản trong quá trình khôi phục phong trào cách mạng ở Việt Nam (1932 – 1935)

Đóng góp của Quốc tế cộng sản trong quá trình khôi phục phong trào cách mạng ở Việt Nam (1932 – 1935)

Đóng góp của Quốc tế cộng sản trong quá trình khôi phục phong trào cách mạng ở Việt Nam (1932 – 1935)
Nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Chi bộ Xây dựng Đảng

Nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Chi bộ Xây dựng Đảng

Nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Chi bộ Xây dựng Đảng
Chi bộ Hành chính Đào tạo Khoa học Học tập chuyên đề năm 2019 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Hành chính Đào tạo Khoa học Học tập chuyên đề năm 2019 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Hành chính Đào tạo Khoa học Học tập chuyên đề năm 2019 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tin nổi bật
zalo
Hotline