Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

  Tác giả bài viết: ThS. Quách Thị Minh Thúy - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh KonTum

  Thực hiện kế hoạch số 102-KH/TU ngày 10-7-2019 của ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” và Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25-3-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Nghị Quyết số 35-NQ/TW
  Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 13/02/2020 quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động của Trường góp phần cùng Tỉnh Kon Tum bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là trên không gian mạng xã hội. Làm cơ sở để củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, giảng viên và học viên trong toàn Trường tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội và phần tử xấu; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Trường Chính trị. Từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.                            Kế hoạch bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết với nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của nhà trường cụ thể:

           Trong công tác tuyên truyền thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong toàn Đảng bộ Trường. Các Chi bộ, nhất là Bí thư, Phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy thường xuyên quán triệt thực hiện Nghị Quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí Thư về thực hiện Nghị Quyết số 35-NQ/TW; Kết luận số 53 KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí Thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên mạng Intenet, mạng xã hội (kết luận số 53 của Ban Bí Thư); Kế hoạch số 306-KH/BTGTW ngày 12/4/2019 của Ban Bí Thư (kế hoạch 306 của ban Tuyên Giáo trung ương); Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 10/7/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Nghị Quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị tại địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030.

           Trong việc lồng ghép nội dung Nghị Quyết số 35-NQ/TW vào bài giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại trường: Đưa nội dung chuyên đề “Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội” vào phần học “Tình hình và nhiệm vụ địa phương” thuộc chương trình đào tạo lý luận chính trị - hành chính theo sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG-TCT ngày 24/9/2019 và chương trình bồi dưỡng, tập huấn các lớp mở tại Trường (lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể, ban ngành, lớp bồi dưỡng nghạch Chuyên viên, chuyên viên chính…) theo công văn số 1026-CV/BTGTU ngày 11.9.2017 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Kon Tum. Đồng thời định hướng cho các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh đưa chuyên đề “Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội” vào chương trình các lớp bồi dưỡng mở tại Trung tâm.

           Trong công tác tham gia đấu tranh, gỡ bỏ thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội: Nhà trường thành lập tổ giúp việc gồm các thành viên tham gia tự lập Facebook, Zalo cá nhân dành riêng cho việc tham gia đấu tranh gỡ bỏ thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội và đăng ký tham gia nhóm đấu tranh của Tỉnh.

           Trong hoạt động viết bài đăng Website của Trường và các trang báo khác của Trung ương, địa phương nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới: Các thành viên trong tổ giúp việc tùy thuộc vào khả năng viết bài của mình và theo sự phân công phụ trách lĩnh vực tham gia viết bài đăng Website của Trường và các các báo khác của Trung ương và địa phương.

           Để triển khai thực hiện kế hoạch số 102-KH/TU ngày 10-7-2019 của ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” có hiệu quả những nội dung trên đòi Trường Chính trị tỉnh Kon Tum thời gian tới cần phải:   

           Một là, thường xuyên tuyên truyền đến tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và học viên luôn xác định “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, không thể thiếu trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum nói riêng, của cả hệ thống chính trị và toàn dân nói chung liên quan đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, đội ngũ giảng viên, đảng viên của trường chính trị phải là người tiền phong gương mẫu, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hoá. Luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

           Hai là, tất cả cán bộ, viên chức và người lao động của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum phải nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Nghĩa là phải nhận diện đúng đối tượng; xác định đúng mục tiêu, nội dung, phương thức bảo vệ. Để có được điều đó thì mỗi cán bộ, viên chức và người lao động, đặc biệt là đội ngũ giảng viên phải nghiên cứu kỹ những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, chủ trương, Nghị Quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách nhuần nhuyễn và trở thành nội lực của bản thân.

           Ba là, mỗi cán bộ, viên chức và người lao động và học viên phải luôn nâng cao trình độ lý luận, có ý thức tự giác thường xuyên học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trau dồi rèn luyện đạo đức theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với quyết tâm “Mỗi cán bộ, giảng viên và học viên  là một tấm gương về đạo đức”.

           Bốn là, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, luôn xác định là nhiệm vụ thứ hai bên cạnh công tác giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực như: Tổ chức Hội thảo, toạ đàm khoa học, viết bài đăng trang thông tin điện tử của trường, báo trung ương và địa phương…. Chủ đề hoạt động khoa học phải bám sát những nội dung mới trong các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ đề về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

           Có thể nói, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và học viên. Trong đó đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động của trường chính trị tỉnh Kon Tum có vai trò quan trọng cần được nhận thức và thực hiện đầy đủ, kịp thời.

           Thực hiện kế hoạch số 102-KH/TU ngày 10-7-2019 của ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum góp phần đưa Nghị quyết số 35 đi vào cuộc sống và trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống chính trị tại trường Chính trị tỉnh Kon Tum là một nhiệm vụ quan trọng vừa có những thuận lợi, đồng thời có những khó khăn nhất định. Vì vậy, trong thời gian tới cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng uỷ, Ban Giám Hiệu nhà trường cần phải đoàn kết, thống nhất và có sự quyết tâm của cả tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII nhằm góp phần xây dựng đất nước trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc./.

  Danh mục
  Tin nổi bật
  Tin liên quan
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

  Ths. Nguyễn Thị Hồng Chuyên, GV Khoa Xây dựng Đảng Không gian mạng (không gian xã hội trên internet) ra đời trong bối cảnh hiện nay đã mang lại nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển xã hội. Tuy nhiên, trước sự bùng nổ của khoa học công nghệ, các thế lực thù địch phản động thường sử dụng mạng xã hội (MXH) để công kích, gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Với tốc độ lan truyền, thủ đoạn tinh vi, đặc tính ẩn danh, không gian mạng đã trở thành công cụ đắc lực để tuyên truyền những tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước, đòi xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, bảo vệ tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ trên không gian mạng là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết.
  Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức theo tinh thần  Nghị quyết số 45, Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII

  Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết số 45, Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII

  Th.S Nguyễn Anh Định - GV. Khoa Nhà nước và pháp luật Đội ngũ trí thức có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế” ; Cách mạng rất cần trí thức và chính ra chỉ có cách mạng mới biết trọng trí thức”2. Kế tục và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành
  Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội và giải pháp phòng, chống

  Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội và giải pháp phòng, chống

  Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội và giải pháp phòng, chống
  Nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng hiện nay

  Nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng hiện nay

  Đã và đang có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên với mức độ khác nhau. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh thực hiện giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện này, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
  zalo
  Hotline