Công tác phát triển đảng viên nữ tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Công tác phát triển đảng viên nữ tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

  Tác giả bài viết: ThS. Phạm Thị Hoa

  Nguồn tin: Phó Trưởng phòng TC,HC,TT,TL

   Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như bao thực thể xã hội khác, có quá trình hình thành, phát triển và đào thải riêng.

  Để giữ vững vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam, Đảng phải chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính qui luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Trong đó, việc phát triển đảng viên là nữ luôn được các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Điều này không chỉ có ý nghĩa trong xây dựng tổ chức đảng mà còn tạo nguồn cán bộ nữ, góp phần vào thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

         Nhận thức công tác phát triển đảng viên nữ là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, trong những năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên là nữ và đã đạt được những kết quả đáng kể.

         Trải qua gần 30 năm xây dựng, phát triển kể từ ngày thành lập lại, tổng số đảng viên nữ của Đảng bộ Trường tính đến hiện tại là 20 đồng chí trong tổng số 22 nữ viên chức, lao động của Trường (chiếm 90,9%) và trên tổng số 34 đảng viên của Đảng bộ Trường (chiếm 58,8%), đang sinh hoạt tại 05 chi bộ trực thuộc. Tuổi đời trung bình của nữ đảng viên tương đối trẻ (37,8 tuổi).

         Qua 02 nhiệm kỳ gần đây của Đảng bộ Trường (từ năm 2010 đến 2020), các chi bộ trực thuộc đã kết nạp được 09 đảng viên trong đó có 08 đảng viên là nữ (chiếm 88,9% đảng viên mới kết nạp). Chất lượng các đảng viên nữ được kết nạp đều đảm bảo. Sau khi được kết nạp vào Đảng, tất cả đảng viên nữ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh.

         Công tác phát triển đảng viên nữ của Đảng bộ Trường trong những năm qua có được kết quả khả quan như vậy nhờ những nguyên nhân sau đây:

         Thứ nhất, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên nói chung, Đảng bộ Trường đã kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên liên quan đến công tác phát triển đảng viên. Trong mỗi nhiệm kỳ của Đảng bộ Trường và các chi bộ trực thuộc đều đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên rõ ràng, sát hợp với thực tế.

         Thứ hai, Đảng ủy Trường quan tâm chỉ đạo và các chi bộ trực thuộc luôn chú trọng thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên nữ.

         Đảng ủy Trường đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ nắm vững quy trình, thủ tục, các bước tiến hành công tác kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng.

         Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là nữ đã được một số chi bộ đưa  thành chủ đề sinh hoạt chuyên đề hằng quý của chi bộ nhằm đề ra các giải pháp cụ thể để thống nhất thực hiện có hiệu quả. Các chi bộ đã đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng hiện có để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên trong từng nhiệm kỳ; tổ chức tuyên truyền, giáo dục và thông qua Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nơi có nữ đoàn viên sinh hoạt giáo dục, lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu với các chi bộ. Các chi bộ phân công những đảng viên là người đã hướng dẫn tập sự hoặc những đảng viên có kinh nghiệm trong chi bộ giúp đỡ các cảm tình Đảng, giao nhiệm vụ cho các cảm tình Đảng để thử  thách. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ những mặt mạnh, yếu, ý thức rèn luyện, phấn đấu để chi bộ đưa ra nhận xét đánh giá, góp ý. Trong đề nghị kết nạp đảng viên, các chi bộ luôn lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu và đảm bảo nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng. Điển hình như Chi bộ Xây dựng Đảng, Chi bộ Nhà nước và pháp luật đã tạo nguồn và tổ chức kết nạp được 06 đảng viên nữ.

         Thứ ba, các tổ chức đoàn thể tại đơn vị như Công đoàn, Chi đoàn Trường đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và giới thiệu quần chúng ưu tú cho các chi bộ. Hầu hết các đảng viên nữ được kết nạp Đảng đều đã và đang sinh hoạt quần chúng tại các tổ chức đoàn thể của Trường. Thông qua phong trào hoạt động của mình, các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện cho quần chúng tham gia các hoạt động, phân công nhiệm vụ, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng; động viên đoàn viên học tập nâng cao trình độ, nhận thức mọi mặt, qua đó nhận xét, đánh giá để kịp thời giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

         Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã thường xuyên chỉ đạo Ban Nữ công quần chúng nắm bắt và kịp thời phản ánh về tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nữ đoàn viên; có sự phong phú, đa dạng về nội dung tuyên truyền, giáo dục nữ đoàn viên, lao động về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nội dung có liên quan đến lao động nữ nói riêng; tổ chức các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” để phát huy tính tích cực, sáng tạo của nữ đoàn viên, lao động, qua đó, đánh giá đúng ý chí, khả năng phấn đấu, rèn luyện của nữ đoàn viên để giới thiệu kết nạp Đảng.

         Thứ tư, do những người trúng tuyển viên chức của Trường trong những năm qua hầu hết là nữ giới. Qua những đợt thi tuyển giảng viên của Trường gần đây, 09/10 người trúng tuyển là nữ giới, có 03 giảng viên nữ đã là đảng viên trước khi được tuyển dụng về Trường. Như vậy, nguồn kết nạp Đảng của Đảng bộ Trường những năm qua hầu hết là nữ.

         Thứ năm, quần chúng là nữ thuộc nguồn giới thiệu phát triển đảng viên đa phần có lý lịch gia đình đảm bảo theo quy định của Trung ương, có ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em đã là đảng viên. Điều này giúp quá trình làm thủ tục xác minh lý lịch của người xin vào Đảng không mất nhiều thời gian, tạo thuận lợi cho việc làm thủ tục xem xét, kết nạp Đảng.

         Thứ sáu, một lý do quan trọng nhất là bản thân các nữ quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng luôn có tinh thần phấn đấu, tự giác trong học tập, rèn luyện, nhờ đó có phẩm chất, năng lực tốt. Trong quá trình tập sự cũng như công tác, các quần chúng là nữ luôn tỏ rõ sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, chính quyền, đoàn thể phân công, có ý chí phấn đấu trở thành đảng  viên. Phần lớn các nữ quần chúng sau khi hết thời gian tập sự đều được cho đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được kết nạp Đảng.

         Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên nữ của Trường những năm qua cũng có những hạn chế, khó khăn nhất định:

         Một là, do sự sắp xếp lại tổ chức bộ máy, có sự điều động, bố trí nhân sự các phòng, khoa của Trường nên việc phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú, làm các thủ tục đề nghị kết nạp đảng viên và chuyển đảng viên chính thức có trễ so với thời gian quy định.

         Hai là, có nữ quần chúng mặc dù trong công tác rất có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phẩm chất tốt nhưng lý lịch gia đình bên chồng không đảm bảo theo quy định nên mặc dù đã được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng không được cấp ủy cấp trên đồng ý cho xem xét kết nạp Đảng.

         Trong thời gian tới, khi nguồn phát triển đảng viên là nữ không còn, Đảng bộ Trường tập trung làm tốt công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên, cần tạo động lực để đảng viên nữ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao về phẩm chất, năng lực. Đảng bộ, Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời phát hiện những mặt hạn chế, khuyết điểm trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên để khắc phục. Mỗi đảng viên nữ cần nêu cao tinh thần tự giác trong quản lý bản thân, trong học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ được tổ chức Đảng phân công để khẳng định và chứng minh vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự phấn đấu, gương mẫu, trách nhiệm, tận tâm và thành tích đạt được của các đảng viên nữ sẽ góp phần rất lớn vào xây dựng Đảng bộ Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  Danh mục
  Tin nổi bật
  Tin liên quan
  Hội nghị quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XII và các văn bản liên quan

  Hội nghị quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XII và các văn bản liên quan

  Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/ĐUK ngày 26-11-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, chiều ngày 07-12-2018, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Kon Tum phối hợp với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức Hội nghị Quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các văn bản liên quan cho gần 240 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của hai đơn vị.
  Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

  Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

  Sau gần một tháng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 20/11/2018) đã hoàn thành chương trình đề ra. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn “Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV” để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp
  Hội nghị Học tập, Quán triệt chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

  Hội nghị Học tập, Quán triệt chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

  Hội nghị Học tập, Quán triệt chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018

  Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018

  Chiều ngày 30-01-2019, Đảng bộ trường Chính trị tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
  zalo
  Hotline