NÂNG CAO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHI HỘI LUẬT GIA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH KON TUM

NÂNG CAO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHI HỘI LUẬT GIA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH KON TUM

  Tác giả bài viết: Phạm Minh Phong - Phòng TC,HC,TT,TL

        Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thực tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, công tác này phải mang tính thường xuyên, liên tục đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phối hợp của tất cả các cấp, các ngành. Nhận thức được điều đó, Chi hội Luật gia trường chính trị tỉnh Kon Tum luôn nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong hoạt động của chi hội.
        Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo nhà trường và sự định hướng hoạt động của Tỉnh hội Luật gia Kon Tum, hoạt động của Chi hội Luật gia trường Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, rõ nét và hiệu quả hơn. Đánh giá kết quả năm 2020 và năm 2021, hoạt động của Chi hội đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận, trong đó rõ nét nhất là công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đây là hoạt động vừa thực hiện lồng ghép với chuyên môn vừa triển khai độc lập nên Chi hội đã thường xuyên chú trọng đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm đưa pháp luật đến gần với cán bộ, viên chức nhà Trường và các học viên hơn.
        Trong năm 2020 vì tình hình dịch, Chi hội tổ chức 01 buổi Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp cho cán bộ, viên chức tại trường. Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tuy nhiên, khắc phục khó khăn đó, Chi hội đã tổ chức được 04 buổi tuyên truyền thông qua việc tổ chức buổi phổ biến pháp luật riêng kết hợp với các buổi giao ban đầu tháng của Trường. Ngoài ra các Hội viên cũng lồng ghép công tác này vào các giảng dạy trực tuyến ở các lớp. Đối với cơ quan: Chi hội đã phối hợp với Tổ tuyên truyền và phổ biến pháp luật tổ chức 01 lần với thời gian 01 buổi nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trực tiếp cho 35 công chức, viên chức, người lao động trong Trường, với nội dung: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Công văn số 1590/UBND-KGVX ngày 09/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành về việc chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường; Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Kế hoạch 2166/KH-UBND ngày 19/6/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức; Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị;...
        Đối với học viên: Trong quá trình giảng dạy, các Hội viên đồng thời là giảng viên đã lồng ghép những nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào bài giảng. Tập trung phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật quan trọng, liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương, các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc, nội dung học tập của học viên, như: Luật Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật Hành chính, Bộ Luật Dân sự, Luật Kinh Tế, Luật cán bộ, công chức; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Luật quản lý nợ công; Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030... cho hơn 700 học viên đang học tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.
        Ngoài ra các Hội viên còn tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, viết bài về vấn đề pháp lý trên trang thông tin điện tử và Nội san của trường Chính trị tỉnh Kon Tum và các tạp chí chuyên ngành khác.
        Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Chi hội vẫn còn nhiều tồn tại. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật còn hạn chế về kỹ năng tuyên truyền, ít được tập huấn nên hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu. Kinh phí phục vụ hoạt động của chi hội còn hạn chế. Chưa có sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong hoạt động của Chi hội cũng như trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật để mở rộng đối tượng và phạm vi phổ biến.
        Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc và tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Chi hội trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới, Chi hội Luật gia trường Chính trị cần tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:
        Một là, Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đảm bảo số lượng và chất lượng. Đảm bảo xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên có lập trường, tư tưởng chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng được yêu cầu trong mọi hoàn cảnh và điều kiện thực tế tại cơ sở, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền và là cầu nối đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Với vai trò là "cầu nối” đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc Chi hội phải thường xuyên, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo nhiều chương trình, kế hoạch PBGDPL sáng tạo, hiệu quả, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Đồng thời, có chính sách khen thưởng, biểu dương những hội viên có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công PBGDPL.
        Hai là, Tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ PBGDPL của Chi hội; trang bị thêm kỹ năng cần thiết để đội ngũ này có khả năng vận dụng kiến thức, phương pháp tuyên truyền vào những nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp hơn. Trong đó chú trọng việc cập nhật kiến thức mới, các kỹ năng, cách giải quyết các tình huống trong công tác tuyên truyền miệng, nhất là kỹ năng đối thoại, tăng cường thông tin hai chiều.
        Ba là, đổi mới, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp. Hình thức PBGDPL phải phù hợp với từng đối tượng thì mới mang lại hiệu quả cao. Công tác PBGDPL cần chú trọng phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Thông qua hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, miệng, diễn đàn, hội nghị học tập, tập huấn, hội thi, cuộc thi; qua phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, hệ thống loa phát thanh… để chuyển tải và nâng cao nhận thức về pháp luật. 
        Bốn là, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, đoàn thể. Đây là việc làm cần thiết nhằm bổ sung, tương trợ lẫn nhau trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tuy công tác này là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị nhưng để đạt được hiệu quả cao thì việc phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong đơn vị với Chi hội Luật gia là rất cần thiết.
        Năm là, Tăng cường kinh phí hoạt động của Chi hội, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đề xuất công nhận, có chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia tích cực, có nhiều đóng góp; đồng thời miễn nhiệm đối với các trường hợp không hoạt động.
        Trong thời gian tới, để hoạt động của Chi hội được toàn thể Hội viên tích cực hưởng ứng, thực hiện sôi nổi, đạt kết quả cao, Chi hội tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Hội viên, triển khai quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể Hội viên, tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động tham mưu đề xuất các sáng kiến đổi mới về hoạt động và chế độ sinh hoạt của Chi hội với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chi hộ, đặc biệt trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

  Tin liên quan
  Đại hội Chi hội Luật gia trường Chính trị tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2019-2024

  Đại hội Chi hội Luật gia trường Chính trị tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2019-2024

  Sáng ngày 1 tháng 06 năm 2019 Chi hội Luật gia trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.
  Phổ biến, tuyên truyền pháp luật quý III năm 2020

  Phổ biến, tuyên truyền pháp luật quý III năm 2020

  Thực hiện Công văn số 671 ngày 09/7/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III năm 2020, chiều ngày 04/9/2020 Tổ tuyên truyền phổ biến pháp luật và Chi Hội Luật gia trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật quý III năm 2020.
  zalo
  Hotline