Tuyên vận

Tuyên vận
Cộng đồng người Kinh đầu tiên trên vùng đất Bắc Tây Nguyên

Cộng đồng người Kinh đầu tiên trên vùng đất Bắc Tây Nguyên

Cộng đồng người Kinh đầu tiên trên vùng đất Bắc Tây Nguyên
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá nhà Rông truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá nhà Rông truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

 Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá đa dạng trong thống nhất; trong đó, văn hoá cổ truyền các dân tộc Tây Nguyên là một trong những bộ phận cấu thành rất quan trọng. Đặc biệt, nổi trội với nhà Rông là một trong những di sản văn hóa truyền thống đặc sắc nhất của đồng bào các dân tộc vùng Trường Sơn - Tây Nguyên, một di sản văn hóa có giá trị đặc biệt trong kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyệnTu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyệnTu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyệnTu Mơ Rông tỉnh Kon Tum
Tin nổi bật
zalo
Hotline