MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ NĂM 2023.

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ NĂM 2023.

  Nguồn tin: Trần Thị Hương. CV. Phòng TCHCTTTL:

               Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 16/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2023.

               Ngày 19/6, Trường Chính trị Tỉnh Kon Tum đã phối hợp với  Học viện Chính trị Quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng 02 Lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Đối tượng 3) năm 2023.                                                      

  Đại biểu tham dự Lễ Khai giảng

               Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh, TS. Đặng Luận, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị và học viên của lớp bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

              Thời gian khóa bồi dưỡng 05 ngày (từ ngày 19/6 đến ngày 23/6) các đồng chí học viên được học tập, nghiên cứu 09 chuyên đề gồm: Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương; Bảo đảm an ninh quốc gia và an ninh mạng hiện nay; Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về công tác dân tộc và những vấn đề đặt ra ở tỉnh Kon Tum và Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

               Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc  Học viện CTQG Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Mục đích của lớp là bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

              Với mục đích đề ra là rất quan trọng. Giám đốc  Học viện CTQG Hồ Chí Minh đã chọn các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ giàu kinh nghiệm trong công tác giảng day, và thực tiễn truyền đạt cho học viên những kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong và trách nhiệm công vụ; nâng cao năng lực công tác; xây dựng tầm nhìn, tư duy, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung chương trình bồi dưỡng bảo đảm cập nhật những kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; phù hợp với tình hình mới và yêu cầu cụ thể từng lĩnh vực. Qua đó giúp các học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tỉnh kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức mới, thiết thực phục vụ công tác tốt hơn trong thời gian tới.

            Sau 5 ngày học tập và nghiên cứu, 100% học viên của 02 lớp được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 3.

           Tại buổi lễ Bế giảng có PGS. TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 3 cho 120 học viên.

  Thông báo mới nhất
  Văn bản mới
  Biểu mẫu
  Tin liên quan
  Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu Chiến binh khóa 19 và lớp Bồi d¬ưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khóa 27 - năm 2024

  Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu Chiến binh khóa 19 và lớp Bồi d¬ưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khóa 27 - năm 2024

  Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 08/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2024; Kế hoạch số 110-KH/TCT ngày 07/12/2023 của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum về Đào tạo - Bồi dưỡng năm 2024, sáng ngày 11/03/2024, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Khai giảng lớp Bồi d­ưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khóa 27 – năm 2024; Th.S. Nguyễn Thọ Hoà, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kon Tum dự và phát biểu khai giảng lớp học. Lớp Bồi d­ưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khóa 27 có 100 đồng chí học viên, thời gian khóa bồi dưỡng từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024.
  Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

  Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

  BBT giới thiệu toàn văn Kế hoạch 762-KH/HVCTQG, ngày 25/02/2022 của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
  zalo
  Hotline